close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 0 4421 4377 0 4421 4908
2 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ) 0 4421 4377 0 4421 4908
3 นายวรานนท์ ทวีวัฒนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม) 0 4421 4377 0 4421 4908
4 นางสุภาภรณ์ ศุภนคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายธุรการ) 0 4421 4377 0 4421 4908
5 นายสมนัส ผินกระโทก เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 0 4421 4377 0 4421 4908
6 นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
7 นางเบญญาภา ช้อยจอหอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
8 นางสาวปฐมพิมพ์ สุพรรณกลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
9 นายวัฒนา หีบสระน้อย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
10 นายสุนทร บ้งงึ้ม เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
11 นางกอมาศ มาสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
12 นายสมชัย เสริฐศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 0 4421 4377 0 4421 4908
13 นางเกวลิน อริยานุวัฒน์ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน 0 4421 4377 0 4421 4908
14 นางสาวจิตสุภา พหลเวช เจ้าพนักงานธุรการ 0 4421 4377 0 4421 4908
15 นายมารุต ทองประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ (administrator Koratnreo) 0 4421 4377 0 4421 4908
16 นางสงกรานต์ ประจันตะเสน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดฯ
17 นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น
18 นางสาวพสนันท์ ปัญญาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19 นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 044214908
20 นางสาวพสนันท์ ปัญญาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 044214908