close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ดาวโหลดไฟล์
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-กำหนดประเภท ขนาดกิจการ
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngแก้ไขคำผิดในประกาศกระทรวง
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngหน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EI1
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngรายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-การทำรายงาน EHIA-1
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-การทำรายงาน EHIA-2
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngศูนย์จัดการขยะจังหวัดนครราชสีมา
http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/aire/32/Download-Folder-icon.pngสถานการณ์ขยะของประเทศไทยปี ๒๕๕๖