close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โคราช....เมืองคาร์บอนต่ำ : เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน
เอกสารประกอบการบรรยาย รายละเอียด ดังนี้
๑. กรอบการดำเนินงานตามโครงการโคราช....เมืองคาร์บอนต่ำ  : เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อนและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดย  นางสงกรานต์  ประจันตะเสน หัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษ
      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

http://icons.iconarchive.com/icons/double-j-design/blueprint/128/adobe-blueprint-pdf-icon.png
คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์
๒.    โคราช....เมืองคาร์บอนต่ำ : เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน
ตัวอย่างกรณีศึกษาและการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย

โดย  นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 http://icons.iconarchive.com/icons/double-j-design/blueprint/128/adobe-blueprint-pdf-icon.png

คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์

๓.    รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณี การเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานและการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์

โดย  นายรวิโรจน์ ชัยพิมลผลิน ผู้จัดการแผนก
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

 http://icons.iconarchive.com/icons/double-j-design/blueprint/128/adobe-blueprint-pdf-icon.png

คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์

๔.    เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร โดยการอาศัยหลักการปรับสภาพขยะ
วิธีการแบบเชิงกลและชีวภาพ (MBT: Mechanical and Biological Treatment)
โดย  นายพรรษา ลิบลับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 http://icons.iconarchive.com/icons/double-j-design/blueprint/128/adobe-blueprint-pdf-icon.png

คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์

๕.    รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณี การจัดตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
โดย   คุณณัชพร ชาญครไทย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลหมูสี

 http://icons.iconarchive.com/icons/double-j-design/blueprint/128/adobe-blueprint-pdf-icon.png

คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์

๖.    เทคนิคการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถาบันการศึกษา
โดย  นายปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจระเข้
       โรงเรียนวัดสระจระเข้

 http://icons.iconarchive.com/icons/double-j-design/blueprint/128/adobe-blueprint-pdf-icon.png

คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์