close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

       วิสัยทัศน์ 

         "เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

       พันธกิจ 

          1. อำนวยการ ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
              รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลงานและการประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          2. ประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
          3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์  และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

       ค่านิยม

            "ฉับไว  โปร่งใส เป็นธรรม เป็นทีม"