close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนอำนวยการ
นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา
นางสุภาภรณ์  ศุภนคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
   
   
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายธุรการ
และการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายงานการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
 
 

 

 

 

นางสุภาภรณ์  ศุภนคร
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

นางกอมาศ  มาสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
และการเจ้าหน้าที่

นางเบญญาภา
ช้อยจอหอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน
และบัญชี

 

นางสาวปฐมพิมพ์
สุพรรณกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

 
      
      
     

นางอรทัย ฮวบกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

 
       
  

  

 

  

นายมารุต  ทองประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิตสุภา  หวังชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ