close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
  
  
  นายสุเมธ อำภรณ์
 ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
  
  
  
  
  
  

นายวรานนท์  ทวีวัฒนวงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
(พิเศษ)
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

  
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     ฝ่ายควบคุมมลพิษ
   
 

  

นางสงกรานต์  ประจันตะเสน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   นางสาวรุ่งนภา  วิเศษแสนยากร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำนาญการ
 
    
   

นางสาวพรประภา  ฐาตุจิรางค์กุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฎิบัติการ
   โชติกา  คันธะรัตน์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
 
   
   
 นางวราภรณ์  ครัวกลาง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
   นายไพศาล  สีสุวรรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม