close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
  
  
  นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา
  
  
  
  
  
  

นายวรานนท์  ทวีวัฒนวงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
(พิเศษ)
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

  
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     ฝ่ายควบคุมมลพิษ
   
 

  

นางสงกรานต์  ประจันตะเสน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   นางสงกรานต์  ประจันตะเสน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  หัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษ
 
    
   
นางสาวพรประภา  ฐาตุจิรางค์กุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฎิบัติการ
    นางวราภรณ์  ครัวกลาง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
    

   
    นางสาวพรประภา  ฐาตุจิรางค์กุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฎิบัติการ
    
    
    นายไพศาล  สีสุวรรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม