close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
     
  วันที่ 22 ก.ย.60 เวลา 09.30 น.ผอ.ทสจ.นม. ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ
และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 โดยมี ผอ.ส่วนอำนวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา