close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ทสจ.นม. และคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
     
  วันที่ 22 ก.ย. 60 เวลา 11.00 น. ผอ.ทสจ.นม. และคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาสำรวจ
และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับฟังคำชี้แจงประกอบเอกสารการส่งมอบงานตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ
และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี ผู้รับจ้างเป็นผู้ชี้แจง
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา