close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านโนนหมัน

           เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านโนนหมัน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้แนวคิด
ขยะ1 กิโลกรัม มีค่า 1 บาทเพื่อสร้างแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะด้วยวิธีง่ายๆ ในครัวเรือน โดยแนวคิดนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนในครัวเรือนทำการแยกขยะ โดย แยกเฉพาะขยะแห้ง ในครัวเรือน ทุกประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ฯลฯ รวมเป็นถุงเดียวกัน แล้วนำถุงขยะที่รวบรวมนั้น มาขายโดย          คิดในอัตรา 1 กิโลกรัม ขายได้ 1 บาท วิธีนี้จะทำให้ครัวเรือนในชุมชนมีการริเริ่มการคัดแยกขยะด้วยวิธีง่ายๆ และมีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในขั้นต่อไป

          นอกจากการส่งเสริมการคัดแยกขยะแห้งแล้ว ทสม.โนนหมันยังมีการนำ ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร และเปลือกผลไม้ มาทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในชุมชนมากกว่า ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ทั้งนี้ กากน้ำหมักชีวภาพ            ที่เหลือสามารถนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้ในขั้นตอนต่อไป

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม