close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 77
2 พิธีแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร สนง.ทสจ.นม. 218
3 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ส่วน ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ออกตรวจเยี่ยมติดตามจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการประชาชน ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 115
4 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วน ยส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 4 ปี (ปี 2561-2564) 131
5 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.สนง.ทสจ.นม.มอบหมายให้นายรติ ลอยทวินันท์ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน ระดับพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 109
6 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม กบจ.นม. ณ ห้องประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 144
7 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม. เข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าพิมาย 126
8 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการประชาชน ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ในเขตอำเภอสี้คิ้ว และอำเภอปากช่อง 98
9 สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 2/2560 115
10 สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.) ครั้งที่ 2/2560 133
11 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 127
12 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่) ณ อบต. โป่งแดง อ.ขามทะลสอ จ.นครราชสีมา 135
13 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และเผยแพร่แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ณ โรงแรมวีวัน โฮเทล โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธาน 127
14 นายสุเมธ อาภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด่วย นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงึ้ม และคณะเจ้าหน้าที่ สนง.อุทยานธรณีโคราช นำโดย คุณกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักธรณีวิทยา และคุณนันทิดา ยุ่นกระโทก นักวิทยาศาสตร์ ์ เข้าดูสภาพพื้นที่เบื้องต้นที่จะดำเนินการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ 106
15 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา เข้าชมพื้นที่ศาลาวัด บริเวณโบสถ์กลางน้ำ (สถาบันวิปัสนาธุระ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ) ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96
16 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ประจำปี ๒๕๖๐ 104
17 ส่วนสิ่งแวดล้อม นับสนุนวิทยากรการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด” 120
18 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ พระบรมมหาราชวังโดย ผอ.ทสจ.นม. และเจ้าหน้าที่ ข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย 116
19 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “การจัดการน้ำเสียชุมชน” และการจัดทำแผนการอนุรักษ์ลำตะคอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูตะคอง ประจำปีงบประมาณ 2560 126
20 สนง.ทสจ.นครราชสีมา ได้จัดประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เรื่อง การแก้ใขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 132
21 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ 112
22 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์เจ้าศาลหลักเมืองและทำพิธียกศาลหลักเมืองจำลอง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานสงฆ์ และมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่า 119
23 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย จนท.ทสจ.นม. ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธจินดา (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 104
24 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.สนง.ทสจ.นม.มอบหมายให้นายรติ ลอยทวินันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม big cleaning day ศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธาน 91
25 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 123
26 ส่วน ยส. เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย และ Mobile Application ณ ห้องประชุมจูเลียต โรงแรม The Verona at Tab Lan จ.ปราจีนบุรี 108
27 สนง.ทสจ.นครราชสีมา จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 107
28 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม., นายสุนทร วสันต์บ้งงึ้ม และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุทยานธรณีโคราช นำโดย คุณกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ ไปดูสภาพพื้นที่เบื้องต้นที่จะดำเนินการขุดเปิดหน้าดินใหม่ เพื่อขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ 112
29 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 86
30 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วน ยส. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมิน ITA ของหน่วยงานให้องค์กรมีระดับความโปร่งใสและพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีค่าคะแนนผ่านการประเมิน ตามพันธกิจ ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ 118
31 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกำกับยุทธศาสตร์แผนบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 12559 ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 113
32 ส่วนสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 107
33 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 97
34 ส่วนสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 101
35 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.นม. ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรให้กับกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช หลักสูตรงาน พนักงานดับไฟป่า ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ 105
36 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และนายวัฒนา หีบสระน้อย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 104
37 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับผลกระทบฝุ่น ควันไอเสีย และกลิ่นสารเคมีจากสถานประกอบกิจการล้างแอร์รถยนต์ ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 109
38 ส่วนสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรให้กับชุมชนการเคหะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 100
39 สนง.ทสจ.นม.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลาง จ.นม. 98
40 สนง.ทสจ.นม.จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์แลพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลาง จ.นม. 126
41 ส่วนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประสานงานและสำรวจสถานที่ การดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการดำเนินงานและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา 113
42 จนท.สนง.ทส.จ.นม ออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ณ.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นม 104
43 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.นม. จัดการประชุมพิจารณาแผนปฎิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 110
44 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม.มอบหมายให้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ประจำเดือน ธันวาคม 2559 110
45 ส่วนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประสานงานและสำรวจสถานที่ การดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 113
46 สนง.ทส.จ.นม ร่วมกิจกรรมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 113
47 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย นายสมคิด ตั้ งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ 105
48 นายสุเมธ อำภรณ์ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 103
49 ผอ.ทสจ.นม.นายสุเมธ อำภรณ์ มอบหมายส่วน ยส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 60 97
50 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ไปร่วมงาน การจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2559 88
51 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจง (VDO Conference) แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบฯ60 (มาตรา 44) 98
52 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม (VDO Conference) การจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 84
53 ผอ.ทสจ.นม. นายสุเมธ อำภรณ์ มอบหมายส่วนยุทธฯ และส่วน สวล. เข้าร่วมประชุมแนวทางสร้างความเข้มแข็งฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯอาเซียน ศาลางกลางจังหวัด 105
54 อ.ทสจ.นม.นายสุเมธ อำภรณ์ มอบหมาย ส่วนยุทธฯ เข้าร่วมประชุม Vdo Conference เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 60 112
55 จังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน ศูนย์ที่ 3 เมืองนครราชสีมา ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 122
56 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ รกท.ผอ.ทสจ.นม. และคณะจนท.สนง.ทสจ.นม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นการทำความสะอาดบริเวณริมลำตะคอง 94
57 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ รกท.ผอ.ทสจ.นม. และคณะจนท.สนง.ทสจ.นม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 102
58 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนครเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 92
59 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม วัน ทสม.แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธาน 105
60 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ รกท.ผอ.ทสจ.นม. ได้เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 และแถลงแผนงานประจำปี 2560 107
61 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผอ.สวล.ภาค 11 และ จนท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธาน 114
62 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผอ.สวล. ภาค 11 ไปร่วมงาน จิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวา ในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธาน ณ บริเวณลำน้ำมูล 116
63 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วน สิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งแม่ป่าตาล ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นม 109
64 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.สนง.ทส.จ.นม มอบหมายให้นายวัฒนา หีบสระน้อย จพป.ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนและแนวทางการดำเนินการจัดตั้งด่านความมั่นคง เพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องปรามการลักลอบตัดและค้าไม้โดยผิดกฎหมาย ณ.ห้องประชุม กอ.รมน.จ.นม 106
65 ผอ.ทสจ.นม.นายสุเมธ อำภรณ์ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลาง จ.นม. 85
66 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วน ยส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 4 ปี (ปี 2561-2564) 89
67 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ใขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ำลำตะคอง ณ ห้องประชุมอาเซี่ยน 104
68 ผอ.สนง.ทสจ.นม. และ นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 105
69 สนง.ทสจ.นม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 108
70 ทสจ.นม. ร่วมประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยการทำความสะอาดบริเวณริมลำตะคอง 101
71 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ Operator & Regulator ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 122
72 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการแผ้วถางวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ปลูกซ่อมต้นไม้ 115
73 ผอ.ทสจ.นม. ได้เชิญคณะทำงานอุทยานธรณีโคราช ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งคณะทำงานอุทยานธรณี 106
74 ส.สวล. สำรวจสถานที่ การดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการดำเนินงานและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 115
75 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ รกท.ผอ.ทสจ.นม. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 1/2560 110
76 ผวจ.นม. มอบหมายให้นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก ในพื้นที่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง นม. 110
77 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการต้นกล้าพลังงาน" ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 112
78 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ไปร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณมอปลาย่าง ริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 108
79 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 112
80 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และจิตอาสาราชสีมา 76 พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผน เพื่อการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ลำตะคอง 100
81 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงกรอบแนวทางการเตรียมประกาศกำหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 101
82 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 110
83 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ออกไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอปากช่อง กรณีมีหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับวัดธรรมคีรี ท้องที่บ้านซับน้ำเย็น 99
84 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.สนง.ทสจ.นครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม.ร่วมกิจกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดีี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 108
85 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2560-2564 101
86 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2560-2564 108
87 ผอ.ทสจ.นม มอบหมายให้ นายไพศาล สีสุวรรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรเข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 117
88 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ วัดสุทธจินดาฯ 107
89 ผอ.สนง.ทสจ.นม. นายสุเมธ อำภรณ์ เข้าร่วมงานอบรมละครรณรงค์ชุด มะมาร่วมใจรีไซเคิล โนโฟม กับตาวิเศษ ครู ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม 123
90 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง บริเวณมอปลาย่าง ตามที่ พลตรี สนธยา เจริญศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 เชิญ 101
91 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย น.ส.รุ่งนภา วิเศษแสนยากร นวก.สิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมประชุม การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากนโยบาย...สู่การปฏิบัติการในพื้นที่ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กทม. 116
92 คณะเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 102
93 นายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาศาลหลักเมือง ครั้งที่ 3/2559 99
94 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 118
95 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.สล.และนางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร นวก.สิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากโรงแป้งเอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จก.ปล่อยน้ำเสียลงสู่นาข้าวของชาวบ้าน 113
96 จว.นม. ประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยศูนย์เทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงค์ธรรม จว.นม. 116
97 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทช.เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม คณะทำงานจัดที่ดิน ภายใต้ คทช.จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 94
98 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทช. และนางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.สล. เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14 (นายธานี สามารถกิจ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 107
99 ผอ.ทสจ.นม. นายสุเมธ อำภรณ์ ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครั้งที่ 1/2560 97
100 สนง.ทสจ.นม.โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการจำเป็นเร่งด่วน ตามโครงการปิดทองหลังพระ และโครงการตามแนวพระราชดำริ ของ ก.ทส. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.นม. 99
101 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน น.ส.โชติกา คันธรัตน์ และนายไพศาล สีสุวรรณ ร่วมประชุมหารือรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2560 106
102 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 99
103 นายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วม ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการแบ่งพื้นที่ที่ราชพัสดุในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 103
104 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) 101
105 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน น.ส.พรประภา ฐาตุจิรางค์กุล และนายไพศาล สีสุวรรณ เข้าพบ ท่านรอง ผวจ.นม. นายธนพล จันทรนิมิ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2560 (งบยุทธศาสตร์จัง 84
106 สนง.ทสจ.นครราชสีมา เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินกองบิน ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 107
107 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน น.ส.พรประภา ฐาตุจิรางค์กุล และนายไพศาล สีสุวรรณ เข้าหารือรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2560 107
108 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม.เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดป้าย อาคารสิริวิทยาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา 72
109 นายสุเมธ อำภรณ์ ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 102
110 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอปากช่อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอปากช่อง โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม 123
111 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน จากการประกอบกิจการของ บริษัท คีรีมายา จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยน้ำเสียเขามายังที่ดินและบ่อเลี้ยงปลา 111
112 สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา จัดประชุมหารือคณะทำงาน(ชุดเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 111
113 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การสนับสนุน อบต.บ้านเกาะ ด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะมูฝอยภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 110
114 สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา จัดประชุมหารือโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูละตะคอง (กลุ่มย่อย) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศากลางจังหวัดนครราชสีมา 113
115 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 122
116 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 108
117 ผอ.ทสจ.นม. และผอ.สวล.11 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ 61 ปี การเสด็จเยือน พสกนิกรชาวโคราช ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น 1 เดอะมอลล์นครราชสีมา 256
118 ทสจ.นครราชสีมา จัดประชุมคณะทำงาน “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 138
119 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School)” เพื่อเป็นรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนแบบบูรณาการอย่างครบวงจรสำหรับครูและนักเรียน โร 119
120 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการ ประชุมหารือโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูลำตะคอง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 76 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 113
121 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมหารือการดำเนินงานอุทยานธรณีโคราช นำโดย ผอ.ทสจ.นม. (นายสุเมธ อำภรณ์) พร้อมด้วย สนง.อุทยานธรณีโคราช ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล และ ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ นำคณะเข้านำเรียนท่าน ผวจ.นม. (นายวิเชียร จันทรโณทัย) 228
122 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช 97
123 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพุทธมนต์ในวันครบปัณรสมวาร(15วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 231
124 สนง.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรม ชาวโคราชร้อยดวงใจถวายความอาลัยในหลวง จุดเทียนทำสมาธิ 9 นาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงก้อนดินเพื่อพ่อลานย่าโม 206
125 ผอ.ทสจ.นม. นายสุเมธ อำภรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการ (ก.บ.จ.) นครราชสีมา 96
126 ผอ.ทสจ.นม. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(คทช.จ.นม.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 100
127 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ ส่วน ยส. เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด้านบริหารจัดการภาครัฐ) 101
128 ผอ.สนง.ทสจ.นม.นายสุเมธ อาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่3/59 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 99
129 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมพิจารณาสถานที่ก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 103
130 เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม. เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช 96
131 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของ อบต.บ้านเกาะ 108
132 ผอ.ทสจ.นม. ,ผอ.สวล.ภาค 11 , ผอ.ทน.ภาค5 พร้อม จนท.ทสจ.นม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 208
133 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมฟังพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 222
134 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร(7วัน)ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 87
135 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม.ร่วมกับคณะทำงานยุทธศาสตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (61-64) ตามข้อเสนอแนะของ กพร. และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 108
136 ส่วนสิ่งแวดล้อมสนง.ทสจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 94
137 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนการเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School” ณ หอประชุม ๙๐ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 121
138 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย จนท.ทสจ.นม. ร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 216
139 ผอ.ทสจ.นม. พร้อม จนท.ทสจ.นม. ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 218
140 ผอ.ทสจ.นม ร่วม ประชุมกลุ่มย่อย คณะทำงานอุทยานธรณีโคราช ณ ห้องประชุม ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 100
141 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลของบริษัท เคบีเอส แอนด์ ชูการ์ จำกัด 122
142 ผอ.ทสจ.นม. พร้อม จนท.ทสจ.นม. ร่วมพิธีสวดมนต์และตั้งจิตอธิฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาวรวิหาร 77
143 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ จนท.ส่วนสิ่งแวดล้อมนำคณะตรวจเยียมโรงงานและสถานประกอบการที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงลำน้ำมูล ระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนลำน้ำมูลเน่าเสีย 104
144 สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 โดยมี ผอ.ทสจ.นม. นายสุเมธ อำภรณ์ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.นม. 90
145 สนง.ทสจ.นม. นำโดย ผอ.ทสจ.นม.นายสุเมธ อำภรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับรอง ผวจ.นม. ดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้ง 2 ท่าน คือ 1) นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ และ 2) นายธนพล จันทรนิมิ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 120
146 ผอ.ทสจ.นม. ได้ร่วมหารือการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจว.นม กับสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจว.นม. 103
147 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนวิทยากรอบรมหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบล กระโทก 117
148 สนง.ทสจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมการประชุมและรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 96
149 ส่วนยุทธศาสตร์ฯได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน ผอ.สนง.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 106
150 รกท.ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศกำลังพลและรับนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. เป็นประธานการประชุม 123
151 รกท.ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 92
152 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2559 132
153 ส่วนอำนวยการ เป็นผูแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปุริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 142
154 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 108
155 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมู่บ้านนำร่องการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ตำบลคูขาด อำเภอคง 132
156 ผอ.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ใขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2558 242
157 สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 8/2559 118
158 ที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการอบรมการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล พันชนะ ณ ศาลาประชาคม บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔ 108
159 ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรม โครงการภูมิรักษ์พิทักษ์ลำน้ำมูล ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดลำน้ำมูล ณ.วัดด่านเกวียน 120
160 ผอ.ทสจ.นม. เป็นประธานเปิด การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 217
161 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมปัญหาการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าเขาซับประดู่ - เขามะกอก อ.สีคิ้ว 134
162 ส่วนสิ่งแวดล้อม วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย “จังหวัดนครราชสีมา” ณ โรงแรมรายาแกรนด์ 114
163 จว.นม. ประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย กรณีของเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง และเทศบาลตำบลพิมาย 93
164 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน กองบิน1 109
165 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 252
166 ทสจ.นม. ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านลำเพียก 112
167 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 138
168 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนจาก 117
169 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของ บ.คีรีมายา 104
170 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ขามสะแกแสง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 121
171 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 115
172 ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโนนประดู่ อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมา 112
173 ส่วนสิ่งแวดล้อม วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน เทศบาลตำบลหัวทะเล 131
174 ส่วนอำนวยการ ร่วมประชุมชี้แจงการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิดส์ผ่านระบบ KTB Corporate Online และการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559 162
175 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 129
176 ส่วนสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของทม.ปากช่อง 106
177 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฎิรูปที่ดินอำเภอเสิงสาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน ประเภทแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน 106
178 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการตรวจราชการของ นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14 ประจำเดือนกันยายน 2559 123
179 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี 143
180 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องชุมพล โรงแรมสีมาธานี 113
181 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พื้นที่ เทศบาลตำบลตะขบ 112
182 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี 134
183 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 123
184 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม “โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงาน (Refuse Derived Fuel RDF) 123
185 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมวิทยากรเรื่องการติดตั้งถังดักไขมันให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแค 126
186 ผอ.สนง.ทสจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 134
187 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 131
188 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา (กรอ.จ.นม.) 146
189 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเป็นวิทยากรภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ภาชนะและวัสดุที่ทำจากโฟม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 110
190 ผอ.ส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทนในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 126
191 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสำรวจพื้นที่โครงการที่เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมา ณ พื้นที่โครงการ Khaoyai Wonderland 136
192 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 196
193 ส่วนสิ่งแวดล้อม วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ (กลุ่ม L) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 112
194 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 136
195 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 110
196 ทสจ.นม. ได้เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต ตามนโยบายของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 244
197 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียตามโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกุดจิก ณ เทศบาลตำบลกุดจิก 143
198 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ส่วน ทช.ทสจ.นม. ได้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (video conference system ) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 132
199 ส่วนสิ่งแวดล้อม วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) (ชุมชนหนองโจด) ณ ชุมชนหนองโจด ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 156
200 ส่วนสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบกรณี มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟ ที่เกิดจากการเผาขยะของ รีสอร์ททริปเปิ้ลพีโฮม ผลการตรวจสอบ ไม่พบร่องรอยการเผาขยะของรีสอร์ทฯ 131
201 ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ 112
202 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 118
203 รก.ผอ.ทสจ.นม. ในฐานะเลขานุการ คทช.นม. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.นม.) ครั้งที่ 6/2559 138
204 รก.ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบรูณาการ มาตราส่วน 14000 (One Map) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/59 130
205 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วยนางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 192
206 ทสจ.นม. ร่วมประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ เรื่องโครงการกำจัดยะมูลฝอยชุมชน 120
207 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาคัดค้านการทิ้งขยะและตั้งโรงกำจัดขยะของ ทต.พิมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 130
208 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560 105
209 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 134
210 ส่วนสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งของโรงงานผลิตแป้งมัน 140
211 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ได้ต้อนรับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หลักสูตรเทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอย แบบกึ่งใช้อากาศ(Fukuoka Method) ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช 127
212 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยรวมภายในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง 139
213 ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลโคกกรวด 111
214 ทสจ.นม. ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสระประทีป 113
215 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟสัมพันธ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์" ครั้งที่ 9 ณ สโมสรศูนย์พัฒนาการกีฬา กองทัพภาคที่ 2 (แห่งที่ 2) 137
216 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการสาธิตการทำถังหอม น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ในการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 125
217 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมพัฒนาเครือข่าย ทสม.สู่การขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทสม. พลังประชารัฐ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา 128
218 สนง.ทสจ.นครราชสีมา ได้จัดเตรียมปิ่นโตเพื่อให้ ผวจ.นครราชสีมา มอบในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑๐ เถา 122
219 ทสจ.นม. ดำเนินการจัดประชุมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาลำน้ำมูลเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและปลาตาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 125
220 ส.สิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ภาชนะและวัสดุที่ทำจากโฟม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตาม Road Map 112
221 ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วัดดอนสว่าง 127
222 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ชรบ.อำเภอปักธงชัย ซึ่งเข้าเวรจุดสกัด ป่าภูหลวง ตรวจสอบต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 146
223 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการอบรมนักเรียนแกนนำหนูน้อยรักษ์โลก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 129
224 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย ผู้แทนจากสนง.สสภ. 11 นม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกรณีน้ำมูลเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและมีปลาตาย ซึ่งอำเภอโชคชัย แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดจากน้ำเสียของ บ.เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด 128
225 ผอ.สล.ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจฝายกั้นลำตะคอง ที่ตำบลหมูสีเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสำรวจพื้นที่ ที่น้ำจากลำตะคองไหลลงพื้นที่ทำนาของชาวบ้าน 150
226 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(คทช.จ.นม.) และสื่อมวลชน ได้ออกไปปฏิงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 124
227 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโคราช....เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 143
228 สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่1/2559 132
229 ทสจ.นครราชสีมา ร่วม โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ณ โรงเรียนบ้านหนองคอม ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 122
230 สนง.ทสจ.นม. จัดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ "รอบผืนป่ามรดกโลก" จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 123
231 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การลดการใช้ภาชนะและวัสดุที่ทำจากโฟม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตาม Road Map 137
232 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ "รอบผืนป่ามรดกโลก) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 152
233 ส.สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตาม นการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯ 131
234 สนง.ทสจ.นม.ร่วมกับอ.เสิงสาง ตรวจสอบและแก้ไขกรณีครู/นร.รร.บ้านโคกไม้งาม ได้รับผลกระทบจากกองมูลไก่บริเวณที่ดินเอกชนด้านหลัง รร.เนื่องจากมีปัญหาแมลงวันรบกวน 109
235 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ณะทำงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(คทช.จ.นม.) และสื่อมวลชน ได้ออกไปปฏิงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 140
236 ผอ.ทสจ.นม พร้อมด้วย น.ส.รุ่งนภา วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ น.ส.พรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการด้านอาค 136
237 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมเร่งรัดและติดตามผลการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นลำตะคอง 121
238 ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมสนทนาในรายการ เสียงจากอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน(อป.มช) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 125
239 ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาลตำบลโนนสูง 124
240 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนากองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม" 133
241 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559 เพื่อเป็นเกียรติองค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 133
242 ส่วนอำนวยการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ส่งผ่านระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e Petition) วันพฤหัสบดีที่18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น 103
243 ส่วนยุทธศาสตร์ ณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 164
244 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อบต.เป้าหมาย 124
245 ผอ.ทสจ.นม. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ "รอบผืนป่ามรดกโลก" จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 129
246 ส่วนยุทธศาสตร์ ณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 136
247 ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ อ.ครบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ที่ดินทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี อ.ครบุรี 131
248 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลขนงพระ ประจำปี ๒๕๕๙ 136
249 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 129
250 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำมูลเน่าเสีย ร่วมกับอำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 132
251 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดการประชุมชี้แจงการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 155
252 ส่วนยุทธศาสตร์ คณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 125
253 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยงาน และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 165
254 สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 7/2559 127
255 ผอ.ทสจ.นม. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาน้องปลูก” เพื่อดำเนินการปลูกต้นพะยูง จำนวน 100 ต้น 133
256 นง.ทสจ.นม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นม จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโคราช และประชาคมในอุทยานธรณี ณ ห้องประชุมชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 131
257 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การลด งด ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา 139
258 ส่วนยุทธศาสตร์ คณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) 2559 149
259 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย จนท.ทสจ.นม. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 122
260 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย จนท.ทสจ.นม. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 128
261 ส่วนสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม มาหาราชินี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 139
262 ส่วนสิ่งแวดล้อม และ จนท.ส่วนทรัพยากรฯ ร่วมจัดแสดงชุดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 138
263 ส่วนอำนวยการ ร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (จังหวัดอุดรธานี) 133
264 ส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมร่วมหารือการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโครงการนำร่องการจัดการขยะแบบครบวงจร แบบกระจายศูนย์ของ ทต.พิมาย ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย จ.นม. 135
265 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ กลิ่นเหม็นเกิดจากถังเกรอะบริเวณด้านหลังศาลากลางจว.นม. 129
266 ผอ.ทส.จ.นม.มอบหมายให้ นางกอมาศ มาสันเทียะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบการทุจริตจว.นม. 124
267 ผอ.ทสจ.นม. ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 130
268 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี 120
269 สนง.ทสจ.นม. ได้ดำเนินการตามกิจกรรม "นครราชสีมา เมืองสะอาด" โดยกิจกรรมที่ 2 สร้างความร่วมมือ ให้ทุกภาคส่วนทำความสะอาด Big Cleaning Day สำนักงานฯ และมีการดำเนินการคัดแยกขยะใน สำนักงานฯ 126
270 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดเตรียมงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 109
271 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณพลิกฟื้นผืนป่า ป่าครบุรี อ.ครบุรี เนื้อที่ 84 ไร่ 122
272 ส่วนยุทธศาสตร์ คณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 132
273 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฎิรูปที่ดินอำเภอโชคชัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน ประเภทแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน 119
274 ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.นม. ได้ไปร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 122
275 สนง.ทสจ.นม.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. ณ อบต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นม. 138
276 ผอ.ส่วน ทช.ทสจ.นม. ,หน.สนง.จว.นม. ได้ไปดูสถานที่เตรียมงานจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 119
277 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ออกมาประสานงานติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 548
278 ส.สิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและฝึกปฏิบัติกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย มีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 881
279 จว.นม. ประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองความเห็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำมูล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลำน้ำมูลเน่าเสีย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 443
280 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย จนท.ทสจ.นม. ได้ลงพื้นที่โรงเรียนหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นม. ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้มีคนร้ายเข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง 577
281 ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรม ทสม.หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ณ ทต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล 449
282 ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 671
283 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 801
284 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ 509
285 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 621
286 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าบริเวณแนวเขต อช.เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 586
287 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การลด งด ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเทศบาลตำบลโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 876
288 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 588
289 ผอ.ทสจ.นม. ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 605
290 ข้าราชการและพนักงาน ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 469
291 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจังหวัดนครราชสีมา 440
292 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วยจนท.สนง.ทสจ.นม. ได้เข้าร่วมพิธีปิดยุทธการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้องที่อ.ครบุรี และอ.เสิงสาง จ.นม. 851
293 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและฝึกปฏิบัติกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การลดการใช้ภาชนะและวัสดุที่ทำจากโฟม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตาม Road 397
294 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2559 428
295 ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 556
296 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการตรวจราชการของ นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 332
297 ผอ.สนง.ทสจ.นม.ได้มอบหมายให้ นายรติ ลอยทวินันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประชุม คปอ.สูงเนิน ครั้งที่ 1/2559 452
298 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ไปยังอู่บกพหลโยธิน ส่วน ออป.วังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 381
299 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรมเเรมสบายโฮเทล 531
300 ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 375
301 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564 526
302 ผอ.ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฯ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 478
303 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 328
304 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมและคณะกรรมการป่าชุมชนป่าภูหลวง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 495
305 ทสจ.นม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขยะในครัวเรือนของเครือข่าย ทสม ณ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 839
306 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์ปฎิบัติธรรม เวิลด์พีช วัลเล่ย์ จังหวัดนครราชสีมา (มูลนิธิตะวันธรรม) 373
307 ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 559
308 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้เพื่อผลิตชิ้นไม้สับ จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด 455
309 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมหารือและจัดเตรียมข้อมูลพิจารณาเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยศูนย์รวมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานศูนย์ที่ 3 เมืองนครราชสีมาของทน.นครราชสีมา 484
310 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัดนครราชสีมา 500
311 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๖ โรงเรียน 694
312 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสถานที่ผลิตสุราชุมชนตามกฏหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จว.นม.เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา 425
313 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 382
314 ผอ.ทสจ.นม. ร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนนายอำเภอวังน้ำเขียว ออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของจังหวัดนครราชสีมา (โครงการหมู่บ้านละ 200,000) 555
315 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๙ 513
316 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดทำกิจกรรม "นครราชสีมา เมืองสะอาด" Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดประตูผี) 443
317 ผอ.ทสจ.นม. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 และ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 ร่วมประชุมหารือปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิตะวันธรรม (ศูนย์ปฎิบัติธรรมเวิร์ลพีซวัลเลย์) ท้องที่ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 460
318 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ที่ดินนิคมสร้างตนเองลำตะคองของมูลนิธิตะวันธรรม(ศูนย์ปฎิบัติธรรมเวิร์ลพีชวัลเลย์จังหวัดนครราชสีมา) 471
319 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 669
320 ผอ.ทสจ.นม. ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านน้อย ม.15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม. กรณีชาวบ้านไม่อยากให้มีการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโครงการนำร่องการจัดการขยะแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ของเทศบาลตำบลพิมาย 422
321 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร และบริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 604
322 ผอ.ทสจ.นม. ลงพื้นที่บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๕ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นม. เพื่อรับฟังปัญหา 690
323 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12559 507
324 ทสจ.นม. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “นครราชสีมา เมืองสะอาด”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 859
325 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมหารือแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโครงการนำร่องการจัดการขยะแบบครบวงจร แบบกระจายศูนย์ของ ทต.พิมาย 678
326 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ประชาชน ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ 397
327 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโฟม ปลอดยุงลาย ใส่ใจลดภาวะโลกร้อน” ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา ๖ 504
328 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ ปลัดอำเภอครบุรี จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า นม.6 ครบุรี และ ผญบ.หมู่20 ตำบลโคกกระชาย อ.ครบุรี 548
329 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา 511
330 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 341
331 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับสมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายประชาชน ของตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 726
332 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เข้าหารือ นางอธิชา รุมพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประสานงานโครงการ นครราชสีมา เมืองสะอาด 743
333 ทสจ.นม. ประชุมคณะทำงานโครงการ นครราชสีมา เมืองสะอาด ครั้งที่ 1 เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการฯ 543
334 ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ได้มาเยี่ยม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 605
335 ทสจ.นม. ประชุมคณะกก.บริหารจัดการขยะมูลฝอย จว.นม.และผู้บริหาร อปท. เพื่อหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย จว.นม. 700
336 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิติการ การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 905
337 ผอ.ทสจ.นม. เข้าหารือ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ประสานงานโครงการนครราชสีมาเมืองสะอาด ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 746
338 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ อบต.หนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โครงการจัดการขยะมูลฝอย และป้องกันการเกิดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 488
339 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 6/2559 642
340 ผอ.ทสจ.นม. ละคณะจนท. ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปให้คณะทนายจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย 526
341 ทสจ.นม. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นลำน้ำลำตะคอง ในท้องที่ตำบลหมูสี และตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง 771
342 ส่วนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559 547
343 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1595
344 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ออกมาตรวจการดำเนินงานตามงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้ ของสวนป่าปางอโศก จำนวน 400,000 กล้า 425
345 ทสจ.นม. ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อบต.วังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 502
346 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กร เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 499
347 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกันประชุมหารือปัญหาการบุกรุกสร้างรีสอร์ท บริเวณพื้นที่ติดต่อเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 354
348 ผอ.ทสจ.นม. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา 640
349 ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูลตอนบน เข้าหารือ ผอ.ทสจ.นม. 752
350 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณี ศดธ.จ.นม.ให้ตรวจสอบเรื่องลับการบุกรุกที่ดินของรัฐในเขต อช.ทับลาน ท้องที่ อ.เสิงสาง จ.นม 529
351 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีเปิดป้ายระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ ณ บ้านปูน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นม. 565
352 ทสจ.นม. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา การสร้างฝายกั้นลำน้ำลำตะคอง 629
353 ผอ.ทสจ.นม เยี่ยมชมและร่วมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา กับผู้บริหารบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 509
354 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ "สภากาแฟ" จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธาน 474
355 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมต้อนรับ ลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมต กระทรวงพลังงาน 282
356 ส.ยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 288
357 ส.สิ่วแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตรฐาน ทสม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 333
358 ทสจ.นม. จัดการประชุม คทช.จ.นม. ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 349
359 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาศาลหลักเมือง ครั้งที่ 2/2559 216
360 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2559 ซึ่งจัดโดย สนง.พลังงานจว.นม. ณ บริเวณบ้านพักพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.นม. 400
361 ทสจ.นม. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) ศาลแขวงนครราชสีมา โรงเรียนโคราชพิทยาคม และเทศบาลนครนครราชสี 458
362 ทสจ.นม. จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการร่วมกันคิดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 461
363 ส.สิ่งแวดล้อม ร่วมการอบรมเกณฑ์และการจัดทำเอกสารการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 ณ ห้องภูพาน โรงเเรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 543
364 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ดำเนินการตรวจนับ%รอดตาย ของต้นไม้/ปลูกซ่อม มัดหลักยึดต้นไม้ ในแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ ซึ่งปลูกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 388
365 ทสจ.นม. จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน "ภูหลวง" ท้องที่บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นม. 619
366 ผอ.ทสจ. นม.ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 447
367 ผอ.ทสจ. เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน ภูหลวง 601
368 ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมพลัง "ประชารัฐ " ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 409
369 ทสจ.นม. ร่วม ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 229
370 ส.อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดการประกาศแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 413
371 ผู้แทนพระองค์ ได้มอบเสื้อกันฝนพระราชทานให้กับ 10 หน่วยงานที่ประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ในส่วน จังหวัดนครราชสีมา นายสุเมธ ภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 495
372 ผอ.ทสจ.นม. จัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำและโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ 362
373 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 376
374 ส.ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำแของชาติ พ.ศ.2559 ณ ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน บ้านคำไฮ ม.15 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน 565
375 ส.สิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตาม แนวทาง ประชารัฐ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 406
376 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำจังหวัดนครราชสีมา 671
377 รกท.ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมกาแฟสัมพันธ์สุรธรรมพิทักษ์ ครั้งที่ 6 574
378 รษก.ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 14000 (One Map) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2559 420
379 ทสจ.นม. ร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 ระดับภูมิภาค ณ เซนทรัลพลาซา อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 445
380 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวการศึกษานครราชสีมา 504
381 ผอ.ทสจ.นม. ร้อมคณะกรรมการอุทยานธรณี ต้อนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ 365
382 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร) รมต.การท่องเที่ยวและกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) และคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 703
383 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมภารกิจการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 768
384 ส.สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ และโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 630
385 ส.ยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนะคติและวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 668
386 นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 781
387 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมเจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ได้ออกมาพบปะราษฎร ผู้ได้รับจัดที่ดินทำกินโครงการ คทช. ตามนโยบายรัฐบาล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี 422
388 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานธรณีโคราช (โคราชจีโอพาร์ค) และคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช 567
389 ส.ยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมการปรับปรุงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 652
390 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหนังสืออนุญาตให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์เพื่อทำกิน ตามโครงการ คทช. ของจังหวัดนครราชสีมา 595
391 ทสจ.นม. จัดประชุม หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ของ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 617
392 ส.สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชน (เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูลตอนบน) ได้รับความเดือดร้อนกรณีลำน้ำมูลเน่าเสียร่วมกับรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานต่างๆ 295
393 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูป่า ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอำเภอปักธงชัย ชั้น 2 330
394 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกันหารือซักซ้อมทางปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการมาตรวจราชการ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 พ.ค. 59 645
395 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 25 พ.ค.59 ณ บริเวณเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 843
396 ส่วนอำนวยการ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เรียนรู้การใช้งานระบบต่างๆ และใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส. อย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 3 ณ ห้องอบรม 301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 280
397 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมเปิดยุทธการปฎิบัติการร่วมป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ณ เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 868
398 ผอ.ทสจ.นม. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา แต่งกายด้วยผ้าไทย ทำบุญในกิจกรรม "ผู้ว่า พาเยี่ยมวัด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 737
399 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมชี้แจง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.ครบุรี 707
400 ผอ.ทสจ.นม. ข้าพบนายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นอภ.วังน้ำเขียว ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 659
401 ทสจ.นม. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทส. ออกบริการประชาชนตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ วัดหนองนา 491
402 ผอ.ทสจ.นม. พร้อมด้วย นายธีรยุทธ สมตน ผู้แทนกรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผอ.สน.จทป.ที่8 (นม.) และคณะ ได้เข้าพบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ - 392
403 ทสจ.นครราชสีมา ประกาศนโยบายโครงการสำนักงานปลอดโฟม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร การลดการใช้ถุงพลาสติก และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 1130
404 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารอุทยานธรณีโคราช (โคราชจีโอพาร์ค) ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช 747
405 ทสจ.นม. ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2559 537
406 ทสจ.นม. พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังประเด็นปัญหา และรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรร 604
407 รักษาการ ทสจ.นม. ร่วมรับการตรวจราชการของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 618
408 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมการอบรม การเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนระดับจังหวัด 348
409 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจบังคับการตามตามมาตรา 80 ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองปากช่อง ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง ซึ่งได้รับการประสานงานจากกรมควบคุมมลพิษ 759
410 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 336
411 ทสจ.นม. จัดการประชุมบริหารจัดการขยะมูลฝอย จว.นม. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลาง จว.นม. 227
412 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมงานกาแฟสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 357
413 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ใขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 437
414 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตามโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ณ ห้องประชุมดอกไม้ โรงแรมสบายโฮเทล 585
415 ส่วนอำนวยการ ร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ กบข. ประจำปี 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 401
416 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกับคณะผู้ตรวจสำนักนายกฯ(ท่านอัจจิมา จันทร์สุวานิช) ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทน.นครราชสีมา โดยผู้ตรวจฯ ได้แนะนำให้ ทน.นครราชสีมา ดำเนินการขอใช้พื้นที่ชั่วคราว เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ปัจจุบันที่คาดว่าอาจจะเต็มในปลายปี 2559 613
417 ผอ.ทสจ.นม. เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นายวินัย จินดากลาง พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา อ.ปากช่อง 423
418 ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนราษฎร์สโมสร ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 469
419 รกท.ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์ 469
420 ผอ.ทสจ.นมร่วมปรึกษาหารือ พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องเมืองเก่าพิมาย การกำหนดขอบเขต พร้อมรับฟังปัญหา รวมถึงความต้องการของชาวบ้าน 416
421 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมชมบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 325
422 ทสจ.นม.จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา 281
423 ทสจ.นม. ร่วมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 321
424 ทสจ.นม.ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยผ่านวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 218
425 ส่วนยุทธศาสตร์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 414
426 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 268
427 ทสจ.นม. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 343
428 ทสจ.นม. ข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 305
429 ทสจ. นม. ร่วมจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 536
430 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พลตรี วิทูรย์ ศิริปักมานนท์ ที่ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 และ รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี 454
431 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ คณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชนรอบพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 444
432 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพิมาย โรงแรมสีมาธานี 318
433 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท 310
434 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ทสม.ดีเด่นและเครือข่ายทสม.ดีเด่น ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว. 328
435 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีสักการะลุ่มน้ำมูน ทำบุญบวชต้นไม้ ไหว้พืชพันธุ์ธัญญา ไถ่ชีวิตปู กุ้ง ปลา และขอขมาแม่พระธรณี จัดโดย เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูนตอนบน 526
436 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีสักการะลุ่มน้ำมูน จัดโดยเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูนตอนบน 564
437 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมกับส่วนบริหารจัดการน้ำ กรมฯน้ำและ สทภ.5 ร่วมตรวจสอบเอกสารการขอสัมปทานประปา ของ บ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 263
438 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระมหาเจษฏาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2559 และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา 1 เมษายน 2559 369
439 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ครั้งที่ 2/2559 577
440 ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ที่ปรึกษา ด้านการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา และ นายนคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้าพบ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา 350
441 ผอ.ทสจ.นม. เข้าเวรร้านกาชาดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี ประจำปี 2559 และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีแต่ผู้ร่วมงานฯ 325
442 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเวที กสม.พบประชาชน(ภาค ตอน) ณ จังหวัดขอนแก่น 278
443 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าขึ้น เพื่อบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบประชารัฐ 301
444 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี 511
445 ทสจ.นม. จัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1088
446 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีวิ่งคบไฟ พิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี และพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี 2559 310
447 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ในรูปแบบประชารัฐ ณ บริเวณคลองเลียบทางรถไฟช่วงสถานีบ้านเกาะ 277
448 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5ล้านบาท) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2559 ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 546
449 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี 308
450 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมการประชุมการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขตตรวจราชการที่ 10-14 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 397
451 ผอ.ทสจ.นม.ร่วม ประชุมแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้าน ม. 9 ต.หนองบัวศาลา ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของ ทน.นครราชสีมา 543
452 ทสจ.นม. ร่วมกันสำรวจพื้นที่และประชุมหารือวางแผนการเข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองเลียบทางรถไฟ ช่วงสถานีรถไฟบ้านเกาะ 299
453 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่จังหวัดนครราชสีมาประส่านขอความร่วมมือไปยังกรมทรัพยากรธรณี ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดดินยุบ บริเวณพื้นที่รอบสระน้ำ บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ต.พังเทียม อ. พระทองคำ จ.นม. 316
454 ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำดงกระสัง-ลำพญากลาง เ้ข้าพบ ผอ.ทสจ.นม 473
455 ผอ.ทสจ.นม.ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ คณะกรรมการโครงการจัดการขยะมูลฝอยสะสมให้ถูกหลักวิชาการ จังหวัดนครราชสีมา 307
456 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีอัญเชิญพระชัยเมืองขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานใหม่ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 332
457 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 317
458 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมการตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 และเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 580
459 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ใขปัญหาหมอกควัน และปลอดควันพิษในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 399
460 ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุรนารี 407
461 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย 502
462 ผอ.ทสจ.นม. จัดประชุมหารือแนวทางแก้ใขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ในท้องที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 445
463 ผอ.ทสจ.นม. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประเด็นนโยบายสำคัญการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของจังหวัดนครราชสีมา แก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 14 (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) 388
464 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2559 432
465 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า อำเภอครบุรี 406
466 ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากช่อง 292
467 ทสจ.นม. จัดประชุมแก้ไขปัญหาลำน้ำมูลเน่าเสีย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 375
468 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ทต.สูงเนิน 253
469 ผอ.ทสจ.นม. ลงพื้นที่พบคุณพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อหารือถึงแนวคิด กระบวนการทำงานในพื้นที่เมืองเก่าพิมาย 355
470 ทสจ.นม. ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ณ.ห้องประชุมชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ต.สุรนารี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 394
471 ทสจ.นม. จัด ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดนครราชสีมา 481
472 ผอ.ทสจ.นม. จัดประชุม "การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า" 232
473 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 2/2559 314
474 ทสจ.นม. จัด พิธีทำบุญ สำนักงานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ 1103
475 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยได้เข้าพบท่าน นอ.ครบุรี ณ.ที่ว่าการ อ.ครบุรี 309
476 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม 2539 ณ ห้องประชุมแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก โดยมีเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 490
477 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา (ก.บ.จ.นม.) ครั้งที่ 2 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 317
478 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ กรณีร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่ บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นม 408
479 ทสจ.นม. จัดให้มีการหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 350
480 ทสจ.นม. จัดให้มีการหารือ เรื่องการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 347
481 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดินยุบบริเวณพื้นที่รอบสระน้ำ บ้านทองหลาง หมู่6 ต.พังเทียมอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 299
482 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยม พระทองคำ เพื่อดูความคืบหน้า โรงพยาบาลพระทองคำ ในการทำระบบกรองน้ำ RO.(Reverse Osmosis System) ความคืบหน้าขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงเรือน 303
483 ทสจ.นม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการดำเนินคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 281
484 ทสจ.นม. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส คนโคราชมีความสุข เพื่อบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบประชารัฐ ร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณลำบริบูรณ์ บ้านน้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ 417
485 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 14000 (One Map) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2559 352
486 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 345
487 ผอ.ทสจ.นม. ร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนโคราชมีความสุข 303
488 ส่วนสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในพิธีน้อมรำลึกในวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 กุมภาพันธ์) 293
489 รักษาการฯ ประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา 390
490 ส่วนยุทศาสตร์ฯ ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอจักราช จำนวน 4 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสังคม-สิ่งแวดล้อมแบบง่ายของชุมชน 375
491 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี นางจั่น อุ่นที่ ราษฎร ตำบลระเริง อ.วังน้ำเขียว ร้องศูนย์ดำรงธรรม 425
492 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "คลองสวยน้ำใส คนโคราชมีความสุข" ณ ห้องประชุมกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 266
493 ส่วนอำนวยการ ร่วมประชุมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 274
494 เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการ คลองสวย น้ำใส คนโคราชมีความสุข เพื่อกำจัดผักตบชวาในรูปแบบประชารัฐ 364
495 ผอ.ทสจ.นม. ได้นำคณะ ปธส.2 ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอวังน้ำเขียว 290
496 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ของ กอ.รมน.จ.นม. โดยบรรยายความรู้หัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และกฎหมายป่าไม้ที่ควรทราบ 455
497 ส่วนทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่กำจัดผักตบชวา เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 1 และ ร่วมกับฝ่าย เสธ ทภ.2 สำรวจพื้นที่กำจัดผักตบชวา รอบที่ 2 307
498 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมใจสู่กาชาด ประจำปี 2559 345
499 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าฟาร์มดังกล่าวเป็นฟาร์มสุกรประเภท ก ซึ่งต้องถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 509
500 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการคลองสวย น้ำใส คนโคราชมีความสุข 379
501 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 321
502 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ครั้ง 1/2559 301
503 ผอ.ทสจ.นม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดนครราชสีมา 320
504 ผอ.ทสจ.นม. เข้าพบ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 289
505 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯเพื่อจัดทำข้อมูลการพัฒนารายหมวด หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กรของจังหวัดนครราชสีมา 387
506 ทสจ.นม. จัดการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.) ได้จัดประชุม คปป.จ.นม. ครั้งที่ 1/2559 375
507 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมการนำเสนอโครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราในเขตป่าสงวนป่าวังน้ำเขียว 609
508 ส่วนสิ่งแวดล้อม วมประชุมหารือ ร่วมกับ สสภ 11, อบจ. นครราชสีมา และเทศบาลเมืองเมืองปัก กรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีข้อเสนอแนะต่อ ร่าง TOR การดำเนินงานจัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 291
509 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 264
510 ผอ.ทสจ.นม ข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัมพันธ์สุรธรรมพิทักษ์ ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 675
511 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม เนื่องในโครงการ เปิดบ้านการเรียนรู้ open house โรงเรียนบุญวัฒนา 409
512 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมกันประชุมหารือเตรียมความพร้อม เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 619
513 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูลตอนบน นำโดยนายสมพร ปลิวกระโทก ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูลตอนบน ได้มาพบ ผอ.ทสจ.นม. 663
514 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมการประชุมและบรรยายสรุป เรื่อง การประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ใขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การทวงคืนผืนป่า 640
515 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน ท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 289
516 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.นม.2806 (มอปลาย่าง) 264
517 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด 541
518 ผอ.ทสจ.นม. พิธีปิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 391
519 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (Site Visit) 255
520 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพูดคุยและปรึกษากับ ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ของ สผ.ประจำจังหวัดนครราชสีมา) 600
521 นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นศิริ ปลัดอาวุธโส อำเภอเสิงสาง ผู้แทนนายอำเภอเสิงสาง ได้มาพบ ผอ.ทสจ.นม. 370
522 ประกาศ !!! สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ 1471
523 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมปฏิบัติภารกิจกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่ พระตำหนักทิพย์พิมาน 435
524 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็น วิทยากรบรรยายความรู้ หัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ กฏหมายป่าไม้ที่ประชาชนควรทราบ ให้กับผู้เข้าอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. บ้านราษฏร์สามัคคี ณ ร.ร บ้านราษฏร์สามัคคี 245
525 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 284
526 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมฟังการประชุมผ่านระบบ VDO คอนเฟอเรนซ์ จากกระทรวงมหาดไทย 228
527 ทสจ.นม. จัดการประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี 358
528 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ ในการศึกษาผลกระทบและการประเมินความอ่อนไหวด้านภัยแล้ง 235
529 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการคลองสวยน้ำใสเทศบาลตำบลเมือใหม่โคกกรวด 279
530 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปี 2559 ณ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 374
531 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน web conference เรื่อง ประชุม-ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน 449
532 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ พรบ.น้ำบาดาลพ.ศ. 2520 ฉบับที่4 และร่างเค้าโครง พรบ.น้ำบาดาลฉบับใหม่ 367
533 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเขตพื้นที่เมืองเก่าพิมาย (เมืองเก่ากลุ่มที่ 1) เพื่อจัดเตรียมและวางกระบวนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าพิมาย 335
534 ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลประทาย 333
535 ทสจ.นม.ร่วม จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 371
536 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมการวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานของ ทส.สนับสนุนข้อมูล พันธกิจที่ 3 335
537 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าพบนายปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด จว.นครราชสีมาเพื่อประสานงาน การจัดทำแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2559 552
538 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) และคณะในการตรวจติดตามศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตำบลสูงเนิน 318
539 ผอ.ทสจ.นม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการขยะมูลฝอยสะสมให้ถูกหลักวิชาการ จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2559 546
540 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา 284
541 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมการสัมมนาในรูปแบบของ เวทีถ่ายทอด เรียนรู้และเสวนา เรื่อง "เรียนรู้ความสำเร็จในการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน" จัดโดย คณะทำงานการบูรณาการและเชื่อมโยงงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อทรัพยากร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 541
542 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เพื่อหารือ ประสานแนวทางการสนับสนุนดำเนินกิจกรรม ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย ตามโครงการโคราชเมือง....คาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 337
543 ทสจ.นม.ร่วมโครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา 376
544 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เพื่อหารือ ประสานแนวทางการสนับสนุนดำเนินกิจกรรม พื้นที่ต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย ตามโครงการโคราชเมือง....คาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤติโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 342
545 รักษาราชการแทน ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 3/2559 310
546 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2559 480
547 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการประกอบกิจการของ บริษัท ตรงพาณิชอโกรโปรดักส์ จำกัด 413
548 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของดำรงชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.6(ครบุรี) สังกัดกรมป่าไม้ และเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล.3(คลองน้ำมัน) สังกัดกรมอุทยานฯ ท้องที่อำเภอครบุรี จ.นม. 561
549 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง Line Application ว่าโรงสูบน้ำของเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำมูล 413
550 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาราษฏรเรียกร้องที่ดินทำกิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 331
551 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนการตั้งเตาเผาถ่าน บริเวณ ริมแม่น้ำมูล บ้านหนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นม 411
552 ภาพโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ที่วัดโคกตลาด ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 284
553 ทสจ.นม. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมมหาราช 535
554 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีปิดการฝึกจัดตั้งหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่12 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง 303
555 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการวังไทรรีสอร์ท ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ เจ้าของโครงการวังไทรรีสอร์ท 361
556 ทสจ.นม. ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 346
557 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมวิทยากรบรรยายความรู้หัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และกฎหมายป่าไม้ที่ประชาชนควรทราบ ให้แก่ผู้เข้าอบรมอาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองใหญ่ 338
558 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการและให้ข้อคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว 375
559 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมการประชุมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2559 383
560 ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 480
561 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการจัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2559 291
562 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมรับสมัคร เครือข่าย ทสม. ในโครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 296
563 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559 301
564 ส่วนอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 293
565 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมนิคมสร้างตนเองลำตะคอง โดยนายปิฎก อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 385
566 ส่วนทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายด้านน้ำบาดาล อำเภอหนองบุญมาก 239
567 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มอบของที่ระลึก ให้ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งประมงจังหวัดสกลนคร 323
568 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมเรื่อง การบุกรุกป่า บริเวณรอบพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ณ ห้องประชุม ทสจ.นม. 301
569 ผอ.ทสจ.นม. และอาจารย์อุเทน เผื่อนทอง หัวหน้างานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือเรื่อง ปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา 203
570 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จากรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่14 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ) 298
571 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลในเรื่อง การจัดการขยะสะสมของเทศบาลเมืองสีคิ้ว และ อปท.อื่นๆอีก 46 แห่ง 290
572 ส่วนอำนวยการ นำสิ่งของมอบเป็นของขวัญสำหรับเด็ก ๆ ร่วมกับทางสวนสัตว์นครราชสีมา ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 259
573 ร.ต.อ.สวัสดิ์ หงษ์คำมี หัวหน้าชุดปฏิบัติงานฯ และ ร.ต.ท.สมคิด ศรีชัย ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติงานฯ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ผอ.ทสจ.นม. 323
574 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นม. ณ.ห้องประชุม 2 กองทัพภาคที่ 2 267
575 ส่่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 260
576 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ส.นม.2806 (มอปลาย่าง) ริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นม. 310
577 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแนวทาวการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน ปี 2559 283
578 ผอ.ทสจ.นม แสดงความยินดีกับ นายฐากร ล้อมศตพร ซึ่งย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา 385
579 ส่วนทรัพยากรน้ำ และคณะ เยี่ยมชมสถานที่อุทยานธรณี 368
580 ผอ.ทสจ.นม.ลงพื้นที่ติดตามตามคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมาที่มอบหมายให้รับผิดชอบตรวจติดตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อำเภอวังน้ำเขียว 371
581 ผอ.ทสจ.นม. เข้าพบ นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 319
582 ผอ.ทสจ.นม. เข้าเยี่ยม นายอินทร์ มูลพิมาย ประธานเครือข่าย ทสม. อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 284
583 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการจัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 254
584 ผอ.ทสจ.นม. ได้เข้ากราบคาราวะเพื่ออวยพรและขอพรปีใหม่จาก ผวจ.นม. 511
585 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจปริมาณขยะมูลฝอยเก่าสะสม ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 349
586 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2558 316
587 ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจปริมาณขยะมูลฝอยเก่าสะสม ในพื้นที่ อบต นากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 435
588 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา 424
589 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีทำบุญ และอัญเชิญพระแม่ธรณีขึ้นประดิษฐาน ของชมรมอนุรักษ์ลำน้ำมูล 333
590 ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมนครราชสีมา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 4 ปี (ปี 2560-2563) 227
591 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมหาแนวทางในการติดตามตรวจสอบการบุกรุกและทวงคืนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองได้ใช้ร่วมกัน 253
592 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนวิทยากร ในประชุมการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง การจัดการขยะอันตราย และวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย 270
593 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา อ.จักราช จ.นครราชสีมา 396
594 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช 236
595 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุม รับเสด็จฯ ณ วันใหม่สันติฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการเป็นประธาน 259
596 ผอ.ทสจ.นม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการขยะมูลฝอยสะสมให้ถูกหลักวิชาการ จังหวัดนครราชสีมา 329
597 ทสจ.นม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2558 444
598 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ 429
599 พ.อ.(พิเศษ) ราชันย์ ประจันตะเสน (หัวหน้าส่วนติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายใน กอ.รมน.จว. นม.) เข้าพบ ผอ.ทสจ.นม. 543
600 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ณ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว 255
601 ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วม ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นGeopark:The concept of Sastainability. ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา 333
602 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมประชุมการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2559 289
603 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 334
604 รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขมลพิษหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 359
605 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีมอบฝายน้ำล้นและทำโป่งเทียม และพิธีปิดโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 329
606 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Lowering Emission in Asia's Forest (LEAF) 321
607 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 321
608 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต5 โดยมีนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 375
609 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 259
610 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับกองอำนวยการร่วมถวายสมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตลอดจนเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ และระบบน้ำดื่มบรรจุขวด 289
611 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 270
612 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ตามเส้นทางที่กำหนด ไปยังลานเวที หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และพิธีเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 261
613 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของ ปชช. ว่ามีบุคคลครอบครอง ไม้ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ผลการตรวจสอบ ได้ตรวจยึดไม้แปรรูป 224
614 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงาน บริษัท กันกุล จำกัด เปิดปฐมฤกษ์พัฒนาพลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 235
615 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมตรวจสอบ กรณี การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล โรงงานเอทธานอล และโรงงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 261
616 ทสจ.นครราชสีมา จัดงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ลำตะคอง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58 และ เนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมลำตะคอง 357
617 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ในเส้นทางจริง 322
618 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร /พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมพิธีวันชาติไทย พร้อมทั้งร่วมพิธีรับเสื้อ Bike for dad 233
619 ผอ.ทสจ.นม.ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 265
620 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบพื้นที่ กรณี การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล โรงงานเอทธานอล และโรงงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 268
621 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม.แห่งชาติ ปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 252
622 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม.แห่งชาติ ปี 2558 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 229
623 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ประชุมหารือการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 253
624 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 285
625 นายชัยชาญ วงศ์บุญมี นายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5 ได้ เข้า ผอ.ทสจ.นม. 255
626 ผอ.ทสจ.นม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการ โครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์ลำตะคอง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 329
627 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2558 283
628 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 248
629 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมศูนย์วิจัยสะแกราช กรมป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 248
630 โครงการฯ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ บ้านหนองไผ่ อ.ปักธงชัย 320
631 ผอ.ส่วนอำนวยการ ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมฯ ในต่อต้านคอร์ชั่นสากล 279
632 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วม ตรวจสอบพื้นที่โครงการ AIS CONTACT CENTER Development & Training Arena ของบริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด 924
633 ผอ.ส.ทรัพยากรฯ ร่วมประชุม กอ.รมน.จ.นม. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติฯ 260
634 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นม. 395
635 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกิจกรรม kick off "หลานย่าโมนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น" 372
636 ผอ.ทสจ.นม. ร่วม งานเปิดกิจกรรม รักษ์ลำน้ำมูลฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 240
637 ผอ.ทสจ.นม. เยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐ์กิจชุมชนบ้านหนองโสน อ.โชคชัย 346
638 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิภณ จำกัด เข้าพบ ผอ.ทสจ.นม. 343
639 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกรวด 259
640 ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าพบ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด 227
641 ส่วนยุทธศาสตร์ฯร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 239
642 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม ประชุมหารือแผนงานงบประมาณประจำปี 2560 254
643 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่าฯ 291
644 ทสจ.นม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันอาหารโลก ระหว่าง 20-22 พ.ย 2558 255
645 ผอ.ทสจ.นม เข้าพบ ท่าน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 269
646 ผอ.ทสจ.นม. เข้าเยี่ยม บริษัท คอร์นโปรดักส์ จำกัด 298
647 ผอ.ทสจ.นม เข้าเยี่ยม บริษัทพี.ซี.เอส.แมชีนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด มหาชน 245
648 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) 230
649 รอง ผอ.รมน.จว.นม. และผอ.ทสจ.นม.เข้าเยื่ยมอุทยานแห่งชาติทับลานที่3 241
650 รอง กอ.รมน.จว.นม. และผอ.ทสจ.นม เข้าเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า นม6 285
651 ผอ.ทสจ.นม. ลงพื้นที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 334
652 ผอ.ทสจ.นม ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ 297
653 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุม การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ.นม. 385
654 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วม ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฏหมาย (ม.80) 299
655 ผอ.ทสจ.นม. ร่วมพิธีรำลึกฯ ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 330
656 ผอ.ทสจ.นม. เข้าพบ เทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา 373
657 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (CP) เข้าพอ ผอ.ทสจ.นม. 497
658 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ 5 ธันวามหาราช 354
659 ห.ฝ่ายการเงินฯ เข้าร่วม ประชุมฯกำหนดพื้นที่ฯ ใกล้เคียงสถานศึกษาฯ 349
660 ผอ.ทสจ.นม. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์ลำตะคอง” 347
661 ผอ.ทสจ.นม เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 352
662 ผอ.ทสจ.นม ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายให้แก่ข้าราชการฯ 334
663 ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ 375
664 เรื่อง พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 784
665 ผอ.ทสจ.นม เข้าเยี่ยม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 265
666 ผอ.ทสจ.นม. เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา 288
667 ผอ.ทสจ.นม. เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่1 274
668 ผอ.ทสจ.นม. เข้าเยี่ยม คลังจังหวัดนครราชสีมา 286
669 ผอ.ทสจ.นม. เข้าร่วมประชุมการจัดงาน นม. รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาฯ 299
670 ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่จัดงาน รวมใจภักดิ์ฯ 281
671 ผอ.ทสจ.นม พร้อมหน่วยงานราชการ เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 395
672 ทสจ.นม. ตรวจเยี่ยมเขตจัดอุทยานแห่งชาติลับลาน ที่ ทล.2 (สวนห้อม) 322
673 ทสจ.นม. ตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 352
674 ทสจ.นม. เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายอำเภอวังน้ำเขียว 341
675 ทสจ.นม เยี่ยมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 279
676 ทสจ.นครราชสีมา ได้ไปเยี่ยม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 292
677 ทสจ.นม. ร่วมลงทะเบียนกิจกรรม "Bike for dad" ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 307
678 ทสจ.นม. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำฝายกักเก็บน้ำ โครงการ "บริหารจัดการน้ำต้นแบบ" เตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาภัยแล้ง 341
679 ทสจ.นครราชสีมา และคณะ เข้าพบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกรวด และประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัด 346
680 ทสจ.นครราชสีมาและคณะ ได้ไปเยี่ยม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา 472
681 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่อง 322
682 การประชุมรับมอบนโยบายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 569
683 ทสจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill) ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว โครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 464
684 ทสจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา 319
685 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา เดินทางมารายงานตัวต่อท่าน ผวจ.นครราชสีมา 327
686 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 423
687 ชาว ทสจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา 464
688 โครงการ โคราช....เมืองคาร์บอนต่ำ : เมืองไร้มลพิษ วิกฤติโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 500
689 โครงการรวมพลังลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 385
690 โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษฯ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 594
691 "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2558 454
692 ภาพพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ (Operation Room) พร้อมรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีม 381
693 โครงการฝึกอบรมฯ “รอบผืนป่ามรดกโลก” (อำเภอสีคิ้ว) 261
694 โครงการฝึกอบรมฯ “รอบผืนป่ามรดกโลก” (อำเภอปากช่อง) 244
695 โครงการฝึกอบรมฯ “รอบผืนป่ามรดกโลก” (อำเภอวังน้ำเขียว) 268
696 โครงการฝึกอบรมฯ “รอบผืนป่ามรดกโลก” (อำเภอปักธงชัย) 240
697 โครงการฝึกอบรมฯ “รอบผืนป่ามรดกโลก” (อำเภอครบุรี) 256
698 โครงการฝึกอบรมฯ “รอบผืนป่ามรดกโลก” (อำเภอเสิงสาง) 223
699 การตรวจสอบการลักลอบประกอบการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ การสูบหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน 393
700 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 1439
701 “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 567
702 แผนป้องกันการเกิดไฟป่า เนื่องจากภาวะแห้งแล้ง ในพื้นที่ตั้งของสำนักงานฯ 235
703 โครงการ “สร้างเสริม ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2558 (จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม) 359
704 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2557 511
705 ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 326
706 โครงการการชุมชนน่าอยู่และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 356
707 การประชุม การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ (คปป.จ.นม.) 3/2557 731
708 เปิดยุทธการ พิทักษ์ไพร มรดกไทย มรดกโลก จ.นครราชสีมา 308
709 ๖๐ พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 375
710 ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ คณะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม 422
711 ภาพการประชุม การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ (คปป.จ.นม.) 2/2557 401
712 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" วันที่ 13 มีนาคม 2557 343
713 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โคราช...ก้าวเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" Korat Low Carbon City ณ โรงแรมสีมาธาจังหวัดนครราชสีมา 563
714 ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1/2557 332
715 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๗ 523
716 ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 388
717 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" วันที่ 9 มกราคม 2557 410
718 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนมกราคม 2557 368
719 ภาพพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา 2556 389
720 กิจกรรม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556 563
721 สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2556 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 468
722 สวัสดีปีใหม่ 2557 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และท่านรอง 397
723 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 454
724 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 393
725 โครงการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจังหวัดนครราชสีมา ด้วย EM ก้อน 559
726 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนกันยายน 2556 536
727 โครงการครอบครัวต้นไม้ และBigCleaningDay 465
728 โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน(KoratGreenandCleanCity)2556 654
729 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี 56 424
730 800 ล้านกล้า 80 พรรษา (โรงเรียนลาดบัวขาว) 387
731 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำหนองไฮ ปล่อยปลา. 445
732 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556 674
733 ทสจ. ร่วมจัดงานวันวิทยาศาสตร์ 385
734 การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 649
735 โครงการรปลูกป่าสืบชะตาสายน้ำลำพระเพลิง 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี(อำเภอปักธงชัย) 945
736 โครงการ "พบผู้ว่าหน้าเสาธง" ประจำเดือน มิถุนายน 2556 500
737 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ ๒ 539
738 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 892
739 โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 513
740 กิจกรรมคลองสะอาดใจเติมใจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 457
741 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางความร่วมมือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด 797
742 การประชุมการดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (ระยะที่ 2) 769
743 โครงการผ้าป่ามหากุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1283
744 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม "เวสต์ ห้วยบง 2-3" 1060
745 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 651
746 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนมกราคม 2556 458
747 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนธันวาคม 2555 844
748 โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 626
749 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 806
750 ข้าราชการ สนง.ทสจ.นม. ร่วมงานวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 610
751 "Big Cleaning Day" จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ตามโครงการโคราชเมืองสะอดา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนท้าวสุรนารี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 1423
752 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนทั้งหลาย 1000
753 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 1349
754 ทสจ.นม ส่งมอบจุลินทรีย์ก้อน เพื่อใช่ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ให้กับ สำนักงานเขตคลองสามวา 731
755 ผอ.สนง.ทสจ.นม. มอบต้นสักสายพันธุื์เสาชิงฟ้าและไม้ยางนาฯ 958
756 ข้าราชการ และพนักงาน สนง.ทสจ.นครราชสีมา ระดมทำ อีเอ็มบอล ข้าราชการ และพนักงาน สนง.ทสจ.นครราชสีมา ระดมทำ อีเอ็มบอล 1560
757 กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๔ ณ บริเวณพื้นที่กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จ.นครราชสีมา 1186
758 ขอเชิญร่วม กิจกรรมการปลูกและบำรุงรักษา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 597
759 วันป่าไม้สากล ๒๕๕๔ 831
760 ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีมีโรงงานชำแหละซากไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต 964
761 พิธีปลูกต้นสักมเหสักข์-สักสยามินทร์ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑,๑๐๐ ต้น ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 1079
762 จัดเตรียมสถานที่และพิธีปลูกต้นกล้า "มเหสักข์ - สักสยามินทร์ ๙ ต้น"โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 934
763 การอบรมการจัดทำเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 643
764 การสัมมนา เรื่อง "เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน ธรณีพิบัติภัย" จังหวัดนครราชสีมา 594
765 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 923
766 โครงการผู้ว่าฯ มาแล้ว ณ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง บ้านหนองเต็ง จ. นครราชสีมา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 748
767 โครงการจักรยานพิทักษ์โลก ปี ๒ “ทสม. รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพ่อหลวง” 710
768 การประชุมชี้แจง เรื่อง “การดำเนินการแก้ไขปัญหาหลุมยุบ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา” ณ หอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอปถัมภ์ 2 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 1028
769 ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3082
770 ทสจ.นม เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ตามหาคนในภาพ กราบพระบาทแม่ของแผ่นดิน" 1906
771 ทสจ.นม. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553 ชิงถ้วยประทาน 2408
772 ทสจ.นม ร่วมต้อนรับ ผู้ ตรวจราชการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 594
773 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาจัดรณรงค์ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน 4189
774 ผลงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2553 1167
775 วันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลนครนครราชสีมา 718
776 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านโนนหมัน 813
777 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่าไผ่ 552
778 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านตะคลองหลง 532
779 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านโปร่งประทุน 615
780 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านขนงพระใต้ 516
781 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านโค้งยาง 513
782 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านละลมหม้อ 621
783 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านหนองพิมาน 555
784 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านลาดบัวขาว 576
785 พิธีมอบกล้าไม้ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา 2244